रेणा सहकारी साखर कारखाना मर्या;
अ.नं. वाहन प्रकार 04-12 12-08 08-04 एकूण टनेज
1 ट्रक 0.000 0.000 0.000 0.000
2 ट्रॅक्टर 0.000 0.000 0.000 0.000
3 ट्रॅक्टर गाडी 0.000 0.000 0.000 0.000
4 बैलगाडी 0.000 0.000 0.000 0.000
5 हा. मशीन वाहन 0.000 0.000 0.000 0.000
6 एकुण 0.000 0.000 0.000 0.000
अ.नं. वाहन प्रकार वाहन संख्या अंदाजे टनेज
1 ट्रक 0 0.000
2 ट्रॅक्टर 0 0.000
3 ट्रॅक्टर गाडी 0 0.000
4 बैलगाडी 0 0.000
अ.नं. तपशिल एकूण
1 03 PM ते 04 PM 0.000
2 02 PM ते 03 PM 0.000
3 01 PM ते 02 PM 0.000
4 12 PM ते 01 PM 0.000
5 11 AM ते 12 PM 0.000
6 10 AM ते 11 AM 0.000
7 09 AM ते 10 AM 0.000
8 08 AM ते 09 AM 0.000
एकुण नोंद क्षेत्र : 13663.270 हे.आर गळीत क्षेत्र : 7289.280 हे.आर
अन्यत्र क्षेत्र : 5461.190 हे.आर शिल्लक क्षेत्र : 912.800 हे.आर
सरासरी गाळप प्रतिदिन: 2224.777 मे.टन हेक्टरी सरासरी : 80.002 मे.टन
अ.नं. तपशिल एकूण
1 रेणापूर 121306.545
2 पोहरेगांव 156864.351
3 पानगांव 110493.756
4 खरोळा 61329.686
5 बाभळगांव 133117.894
26 नळेगांव 7.603
27 अंबाजोगाई 26.027
28 लातूर 7.649
100 एकुण 583153.511